REFERENCE

Fotodokumentace provedených realizací staveb, firmou Röwe stavitelství


PŘÍKLAD REALIZACE

Realizace dřevěné obloukové konstrukce firmou Röwe stavitelství


PŘÍKLAD REALIZACE

Realizace konstrukce, vyrobené na CNC stroji, firmou Röwe stavitelství


HUNDEGGER K2i

Výroba dřevěných konstrukcí na CNC stroji, se zárukou přesnosti


Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád vydává firma Dagmar Černá, se sídlem Nový Bor, Skalická 1379, PSČ 473 01, IČ: 615 19 634, zapsaná na živnostenském listu u Městského úřadu v Novém Boru č.j. MUNO64509/2008, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál a internetový obchod www.ceskytesar.cz, pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu Zákazníka a Prodávajícího v případě, že vznikne na straně Zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží a dodávek.

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu ustanovení § 616 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Reklamace zboží zakoupeného kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Prodávající je v takovém případě oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na kupujícího, který není spotřebitelem.

2. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí Zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou (objednávkou Zákazníka), zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (objednávkou), jedná se o rozpor s kupní smlouvou.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 dnů ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží či dodávky, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

V případě, že zboží při převzetí Zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží či dodávku do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě se Zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

3. Záruční podmínky

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu či použití.

Uplatní-li Zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se Zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

4. Způsob uplatnění reklamace

Zákazník může uplatnit reklamaci:

  • Písemně na adrese sídla Prodávajícího: Dagmar Černá, Skalická 1379, 473 01 Nový Bor
  • Elektronicky na elektronické adrese: obchod@ceskytesar.cz
  • Telefonicky na čísle: +420 776 39 77 39

Zákazník zašle, případně osobně dopraví reklamované zboží na adresu sídla firmy Prodávajícího.

Nákup reklamovaného zboží či služeb prokazuje Zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení jen pokud, prokáže-li Zákazník jiným věrohodným způsobem, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím portálu www.ceskytesar.cz.

Pověřený pracovník za reklamace je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Jakmile Zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.

Kupující se může informovat o stavu reklamace:

  • Elektronicky na elektronické adrese: obchod@ceskytesar.cz
  • Telefonicky na čísle: +420 776 39 77 39

5. Reklamační lhůty

Záruční doba je 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Při výměně vadné součásti či zboží, se nevztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.

6. Vady odstranitelné a neodstranitelné

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

V případě výskytu odstranitelné vady má Zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

V případě vady odstranitelné má Zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

  • Reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě.
  • Zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

  • požadovat výměnu zboží za nové bezvadné
  • nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

7. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek firmy Dagmar Černá Nový Bor.

 

(Tento Reklamační řád je platný a účinný ke dni: 1. březen 2018)