REFERENCE

Fotodokumentace provedených realizací staveb, firmou Röwe stavitelství


PŘÍKLAD REALIZACE

Realizace dřevěné obloukové konstrukce firmou Röwe stavitelství


PŘÍKLAD REALIZACE

Realizace konstrukce, vyrobené na CNC stroji, firmou Röwe stavitelství


HUNDEGGER K2i

Výroba dřevěných konstrukcí na CNC stroji, se zárukou přesnosti


Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává firma Dagmar Černá, se sídlem Nový Bor, Skalická 1379, PSČ 473 01, IČ: 615 19 634, zapsaná na živnostenském listu u Městského úřadu v Novém Boru č.j. MUNO64509/2008, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový obchod www.ceskytesar.cz, jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Odesláním objednávky zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.ceskytesar.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

Učinit objednávku je možné pouze na emailové adrese obchod@ceskytesar.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

Zákazníci, kteří nejsou registrováni na www.ceskytesar.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:

 • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby
 • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát
 • IČ a DIČ kupujícího, je-li podnikatelem
 • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • počet MJ, případně další nutná specifika

Zákazníci, kteří jsou registrováni na www.ceskytesar.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:

 • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby
 • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát
 • IČ a DIČ kupujícího, je-li podnikatelem
 • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo)
 • počet MJ, případně další nutná specifika

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení objednávky Prodávajícího Kupujícímu prostřednictvím e-mailu na adresu obchod@ceskytesar.cz, kterou Prodávající bude akceptovat jejím potvrzením. Objednávka obsahuje slova "objednávám, objednáváme, objednávka". Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu. Objednané zboží na zakázku stornovat nelze, jelikož již mohla započít jeho výroba. Objednávka ostatního zboží lze stornovat pouze v tentýž den, kdy byla objednávka učiněna buď telefonicky na čísle +420 776 39 77 39 nebo e-mailem na adrese obchod@ceskytesar.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.ceskytesar.cz.

Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky, nese ke své tíži vzniklé náklady s balením, přípravou k expedici, skladným a doručením tohoto zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek 7. těchto Obchodních podmínek a zněním Reklamačního řádu).

Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle předchozího odstavce těchto všeobecných podmínek.

4. Dodací podmínky

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 28 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po doručení objednávky, ze strany Prodávajícího a uhrazení Výzvy k platbě.

Přesněji bude dodací lhůta upřesněna ve Výzvě k platbě, na její základě Kupující objednal zboží. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli.

Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v předešlých odstavcích odstavci těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.

Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení prostřednictvím České pošty, a.s. nebo zásilkovou službou či speciální dopravou.

Kupující může zvolit zvolit osobní odběr zboží po předchozí dohodě v pracovních dnech.

K ceně objednávky bude připočteno poštovné (dopravné) a balné (manipulační poplatek) pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky/Slovenské republiky podle objemu a povahy objednávky. Cena těchto položek je upřesněna Kupujícímu ve Výzvě k platbě, na jejíž základě zboží objednal.

Kupujícímu bude ihned, po přijetí částky na účet Prodávajícího, zaslán na uvedený e-mail daňový doklad ve formátu .pdf, případně, na výslovnou žádost Kupujícího, poštou.

Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5. Kupní cena a platební podmínky

Kupní ceníková cena zboží je upřesněna u každé položky v internetovém obchodu, pokud není určeno jinak ve Výzvě k platbě.

Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů; cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání hradí Kupující zvlášť.

Způsob platby jakéhokoli zboží či dodávek - bankovním převodem předem na základě Výzvy k platbě. Pouze v případě dodávek stavebních celků (krovy vč. montáže a pod.) nebo většího objemu zboží lze dodávku pouze zálohovat v dohodnuté výši s doplatkem ihned po dodání.

V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího na základě Výzvy k platbě, jako variabilní symbol uvede číslo Výzvy k platbě. Platbu je třeba provést do dne vyznačeného ve Výzvě k platbě.

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

6. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu, který je Spotřebitel, informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k zastavení tříměsíční lhůty a počíná od tohoto okamžiku běžet lhůta čtrnáctidenní. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.

Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis. Dopravní náklady spojené s vrácením zboží hradí Kupující.

Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět částku v ceně zboží, předem dohodnutým způsobem.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, např. náklady na poštovné vzniklé odesláním věci.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení § 53 odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží a dřevěných konstrukcí vyrobených podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (především tedy produkty vyrobené na zakázku)

7. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

8. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude osobní údaje Kupujícího získané v souvislosti s registrací, tedy údaje uvedené v registračním formuláři, zpracovávat pro marketingové a obchodní účely spojené pouze s produkty a službami nabízenými firmou Dagmar Černá Nový Bor a nebude je žádným způdobem šířit a zpřístupňovat třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízením GDPR. Osobní údaje uvedené v registračním formuláři jsou bezpečně uložena na serverech poskytovatele webhostingu a nejsou žádným způsobem šířena.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na adresu obchod@ceskytesar.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 776 39 77 39.

Kupující dále může kdykoliv požádat o úplné smazání veškerých informací, které nám poskytl.

9. Cookies

Pro zkvalitňování webových stránek používáme tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé soubory, které umožňují lépe přizpůsobit webové stránky a pomoci nám zkvalitňovat obsah.

Používáním webových stránek souhlasí návštěvník s ukládáním souborů cookies. Použití cookies lze omezit nebo úplně zablokovat v nastaveních webového prohlížeče.

Informace o nastaveních konkrétního prohlížeče lze naleznout na těchto adresách -

- Internet Explorer: windows.microsoft.com

- Google Chrome: support.google.com

- Mozilla Firefox: support.mozilla.org

- Opera: help.opera.org

- Safari: support.apple.com

Více informací ohledně cookies lze naleznout zde - google cookies

10. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

Kupující dává svou registrací na www.ceskytesar.cz a/nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům v rámci firmy Dagmar Černá Nový Bor.

Při registraci a/nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím ze účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na obchod@ceskytesar.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 776 39 77 39.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.ceskytesar.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.

Firma Dagmar Černá Nový Bor obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana Dagmar Černá Nový Bor s ní musí výslovně souhlasit.

 

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1. březen 2018.)